IIMA Members

Economic Research Department

 • Mr. Yasuhiro Ishimaru, General Manager and Chief Economist
 • Mr. Mitsuru Yaguchi, Principal Economist
 • Mr. Kazuyuki Shiba, Principal Economist
 • Ms. Kikuko Takeda, Principal Economist
 • Mr. Tetsuro Anan, Senior Economist
 • Mr. Hiroshi Morikawa, Senior Economist
 • Ms. Ayako Yamaguchi, Senior Economist
 • Ms. Aki Fukuchi, Senior Economist
 • Ms. Reiko Ushioda, Economist
 • Mr. Atsushi Tomatsu, Economist

Emerging Economy Research Department

 • Mr. Yasuhiro Ishimaru, General Manager and Chief Economist
 • Mr. Fumihiro Asano, Deputy General Manager
 • Mr. Yasuyuki Kumon, Principal Economist
 • Mr. Naoki Umehara, Senior Economist
 • Ms. Yoshino Takeyama, Economist

Visiting Senior Research Fellow

 • Mr. Hiroshi Degawa
 • Mr. Tetsuji Murase
 • Mr. Ushio Sakuma
 • Mr. Michio Tomi

Visiting Research Fellows

 • Mr. Koichiro Arai
 • Mr. Minoru Awamura
 • Mr. Souichi Enkyo
 • Mr. Yukimasa Fukuda
 • Mr. Kenji Haramiishi
 • Mr. Taku Hiramatsu
 • Mr. Naoyoshi Kinukawa
 • Mr. Kenichiro Matsui
 • Mr. Naonobu Minato
 • Mr. Junichi Mori
 • Mr.Akira Nakamura
 • Mr. Yozo Nishimura
 • Mr. Koji Sakuma
 • Mr. Yukimitsu Sanada
 • Mr. Tetsuo Sugano
 • Mr. Masaharu Takenaka
 • Mr. Atsushi Watanabe
 • Mr. Takahiko Watanabe
 • Mr. Hidefumi Yamagami
 • Mr. Eiji Yamashita

(alphabetical order)